Наука

Безпека бізнесу: компендіум та практикум

Безпека бізнесу: компендіум та практикум / упоряд. і ред. О. І. Вівчар – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2019. 147 с.

У навчально-методичних рекомендаціях розкрито у частині І. Компендіум: теоретичні аспекти безпеки бізнесу, а саме найважливіші складові системи управління безпекою бізнесу в сучасних трансформаційних умовах. Проаналізовано структурно-функціональні складові економічної безпеки бізнесу та виокремлено основні методики оцінювання відповідно. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено систему стратегічного вимірювання результативності бізнесу як вектора забезпечення економічної безпеки бізнесу. Даний компендіум стисло сформовано із застосуванням апарату економіко-математичного моделювання. У частині ІІ. Практикум з безпеки бізнесу – запропоновано семінар-тренінг, кейсові завдання, організація та проведення тренінгу, взірці задач для розв’язання практичних проблематичних ситуацій та з використанням програми ПЕОМ, тестові питання, комплексне практичне індивідуальне заняття тощо.


Безпека бізнесу: Навчальний посібник

Вівчар О. І. Безпека бізнесу: [Навчальний посібник] / Вівчар О. І. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2019 – 277 с. У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та найважливіші складові системи управління безпекою бізнесу в сучасних трансформаційних умовах. Наведено визначення основних понять та категорій. Проаналізовано структурно-функціональні складові економічної безпеки бізнесу та виокремлено основні методики оцінювання відповідно. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм зміцнення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено систему стратегічного вимірювання результативності бізнесу як вектора забезпечення економічної безпеки. Навчальний посібник розроблено для студентів, що навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Посібник буде корисним для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують сучасну проблематику зміцнення безпеки бізнесу в сучасних умовах турбулентності економічних процесів.


Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти

Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 474 с.

У монографії представлено результати дослідження економічної безпеки підприємств крізь соціогуманітарну призму. На цій основі запропоновано теоретичні підходи та практичні кроки, управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в умовах виходу підприємницьких структур на траєкторію сталого соціально-економічного зростання.

Дослідження виконано на прикладі підприємств реального сектору економіки Західного регіону, які при належному соціальногуманітарному сприянні можуть мати перспективи розвитку.

Книга буде корисною як для спеціалістів підприємств реального сектору економіки, бізнесменів, так і для науковців, практиків, викладачів та студентів.


Оцінка вартості майна та бізнесу: практикум


Навчальний посібник "Соціальна безпека"

Вівчар О. І., Колесніков А. П. Соціальна безпека: Навчальний посібник / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. - Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2015. - 147 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми управління безпекою соціальних систем в сучасних умовах турбулентності економічних процесів в системі виробничо-економічних відносин суб'єктів господарювання та держави зокрема, висвітлюються основні концептуальні засади соціобезпеки, показники соціального становища, а також соціально-психологічні особливості злочинних груп.


Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення [монографія]

Мартинюк В. П., Баранецька О.В. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення. [монографія] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль: Крок,: 2015. – 206 с.

У монографії представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано новудефініцію “фіскальна безпека держави”, обґрунтовано місце фіскальної безпеки в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено їїскладові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат.Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України. Обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та складовими фінансової безпеки. Виконано моделювання та проаналізовано взаємовплив макроекономічних і фіскальних показників.Значну увагу приділено дослідженню залежності між фіскальним потенціалом і фіскальною безпекою держави.Ідентифіковано проблеми фіскальної сфери та забезпечення фіскальної безпеки України на прийнятному рівні й запропоновано можливі напрямиїї зміцнення.


Навчальний посібник "Податкове право"

Мартинюк В.П., Михальчук Н.М. Податкове право : [навчальний посібник] / В.П. Мартинюк, Н.М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи функціонування податкової системи, структуру і джерела податкового права України. Розглянуто механізм справляння основних видів податків і зборів. Особли­ва увага приділяється питанням реалізації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства, організаційним та тактичним заходам щодо компенсації шкоди, завданої податковими правопорушеннями.

Призначений для студентів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисним для фахівців державних контролюючих і правоохоронних органів України і платників податків.


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Корпоративні конфлікти та методи їх подолання"


Термінологічний словник з дисципліни "Теорія управління безпекою соціальних систем"


Навчальний посібник "Інтелектуальна власність"

Інтелектуальна власність: навч. посібник / [Вівчар О.І., Вовна І.М., Дишкант М.В., Зайцева-Калаур І.В., Мартинюк В.П., Москалюк Н.Б., Якубівська Ю.Є.]; під ред.  В.П.Мартинюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 360 с.

У навчальному посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та інституційно-правове поле її функціонування. Розкрито суть захисту та охорони об’єктів авторського та суміжного права, нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності та промислової власності. Висвітлюються економіко-правові питання здійснення прав інтелектуальної власності. Проаналізовано міжнародні та закордонні аспекти права інтелектуальної власності.

Навчальний посібник буде корисним студентам усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та всім тим хто цікавиться проблематикою інтелектуальної власності.


Монографія "Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України"

Мартинюк В.П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України : [монографія] / В. П. Мартинюк. – К. : Кондор, 2011. 326 – с.

У монографії представлено результати дослідження теоретико-методологічних і практичних засад розбудови митної системи в контексті підвищення рівня економічної безпеки держави. Запропоновано нову наукову парадигму до дослідження митної системи держави, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії систем. Висвітлено генезис і ретроспективу поглядів класиків економічної думки на процес становлення митної системи держави. Проведено оцінку фіскально-регулюючого потенціалу митної системи України. Обґрунтовано підходи до вдосконалення методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави, визначено міру впливу митної системи на окремі її складові. Значну увагу приділено методології прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету. Досліджено прикладні аспекти митного регулювання й митного контролю в умовах членства України в СОТ.

Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, державних службовців, у тому числі працівників митної служби, керівників підприємств і організацій, інших осіб, які цікавляться проблемами розбудови митної системи та забезпечення економічної безпеки України.


Монографія "Логістичні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів"

Вівчар О. І. Логістичні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів: [монографія] / В. П. Мартинюк, О.І. Вівчар. – Тернопіль, Астон, 2013. – 232 с.

У монографії представлено результати дослідження логістичних аспектів фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів. На цій основі запропоновано теоретичні підходи практичні кроки, забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів в умовах виходу країни на траєкторію сталого економічного зростання.

Дослідження виконано на прикладі підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів західного регіону, які при належному державному сприянні можуть мати перспективи розвитку.

Книга буде корисною як для спеціалістів з будівництва, ремонту й експлуатації шляхів, бізнесменів, так і для науковців, практиків, викладачів та студентів.


Монографія "Митна система та економічна безпека держави: теорія та методологія"

Мартинюк В.П. Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія [монографія] / В.П. Мартинюк. – Тернопіль : Астон, 2010. – 256 с.

У монографії представлено результати дослідження теоретико-методологічних та практичних засад розбудови митної системи в контексті підвищення рівня економічної безпеки держави. Запропоновано нову наукову парадигму до дослідження митної системи держави, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії систем. Проведено оцінку фіскально–регулюючого потенціалу митної системи України. Обґрунтовано динамічну модель прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету. Досліджено прикладні аспекти митного регулювання та митного контролю в умовах членства України в СОТ. Запропоновано методологічні підходи до вдосконалення методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави.

Книга буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників митної служби, керівників підприємств та організацій, інших осіб, які цікавляться проблемами функціонування митної системи та економічною безпекою України.


Навчальний посібник "Оцінка вартості майна та бізнесу"

Вівчар О. І. Оцінка вартості майна та бізнесу [Навчальний посібник] / О. І. Вівчар – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2014. – 163 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми оцінки вартості майна та бізнесу в сучасних умовах турбулентності економічних процесів в системі виробничо-економічних відносин підприємницьких структур, висвітлюються основні поняття про бізнес, його особливості, необхідність об’єктивної оцінки та підходи й методи, що існують на міжнародній apeні i можуть бути адаптованими до специфіки ведення бізнесу вітчизняної прагматики.

Для студентів, слухачів, викладачів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, підприємців, менеджерів, оцінювачів майна і всіх, хто займається бізнесом.


Навчальний посібник "Державна система правової охорони інтелектуальної власності"


Навчальний посібник "Сучасні методи забезпечення надійності персоналу"

Якубівська Ю.Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу: [Навчальний посібник] / Ю.Є. Якубівська– Тернопіль: ТАЙП, 2014  – 118 с.

У навчальному посібнику запропоновано теоретичний матеріал та  практичні рекомендації із забезпечення надійності персоналу в контексті управління економічною безпекою підприємства.

Для студентів, слухачів, викладачів та аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників кадрових служб та служб безпеки, управлінців та осіб, котрі займаються господарською діяльністю.

 


Навчальний посібник "Податкова система"


Навчальний посібник "Право інтелектуальної власності"


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вітчизняна система хорони і захисту інтелектуальної власності в умовах приєднання до європейського союзу"


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-економічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків, фінансових та банківських установ"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Основи національної безпеки України"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Інформаційні технології в інтелектуальній власності"


Практикум з дисципліни "Податкове право"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Право інтелектуальної власності"


Навчально-методичний комплекс дисципліни "Тіньова економіка та економічна безпека"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємств"


Навчально-методичні вказівки по виконанню комплексного практичного індивідуального завдання "Оцінка вартості майна і бізнесу"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Міжнародні стандарти (забезпечення) безпеки підприємств"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни" Основи національної безпеки України"


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків, фінансових та банківських установ"


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансово-економічна безпека держави, регіону, підприємства: погляд молодих вчених"


Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вітчизняна система хорони і захисту інтелектуальної власності в умовах приєднання до європейського союзу"


Навчальний посібник "Право інтелектуальної власності"


Навчальний посібник "Податкова система"


Навчальний посібник "Сучасні методи забезпечення надійності персоналу"


Навчальний посібник "Державна система правової охорони інтелектуальної власності"


Навчальний посібник "Оцінка вартості майна та бізнесу"


Монографія "Митна система та економічна безпека держави: теорія та методологія"


Монографія "Логістичні аспекти фінансово-економічної безпеки підприємств з ремонту й експлуатації автошляхів"


Монографія "Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України"


Навчальний посібник "Інтелектуальна власність"


Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Тіньова економіка та економічна безпека"

иваиваеива


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Міжнародні стандарти (забезпечення) безпеки підприємств"