Про кафедру


Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності

Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру «Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень».

Основою для початку освітньої діяльності кафедри було запровадження спеціалізації «Інтелектуальна власність» для студентів-правників, а також введення навчальної дисципліни “Основи інтелектуальної власності» на усіх спеціальностях. У перспективних планах було відкриття магістратури.

У 2002 році Тернопільською академією народного господарства була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність» (60 чоловік), підготовка яких здійснювалась професорсько-викладацьким складом кафедри.  Перший випуск магістрів за даною спеціальністю відбувся у 2003 році.

У червні 2004 року вперше у Західній Україні магістратура за спеціальністю «Інтелектуальна власність» успішно пройшла акредитацію за четвертим рівнем.

За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

Визначним моментом у житті кафедри став 2013 рік, в якому було отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» із найбільшою в Україні кількістю ліцензійних місць – 50 чоловік. У 2014 році кафедра успішно пройшла акредитацію за вказаною спеціальністю по денній формі навчання і отримала ліцензію для заочної форми.

Усвідомлення того, що сучасна економіка потребує нагальної боротьби із економічною злочинністю, протидії рейдерству та корпоративним конфліктам, сприяє неабиякій популярності нової спеціальності серед студентів. Із року в рік спостерігається постійна тенденція збільшення кількості студентів на магістратурі. Усі вони із студентської лави активно включаються у наукову роботу і в подальшому, безперечно, займуть гідне місце у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, регіонів та держави в цілому.

За роки свого існування  кафедра постійно розвивалася і удосконалювалася у напрямку підготовки висококваліфікованих спеціалістів та проведення наукових досліджень.  Так, на постійній основі професорсько-викладацьким складом кафедри організовуються конференції з іноземною участю, семінари, круглі столи та інші науково-практичні заходи. Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації, в тому числі через захист кандидатських та докторських дисертацій.

У зв’язку із тим, що кафедра є випусковою за двома спеціальностями, її перейменовано у «Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності». Унікальність кафедри полягає також у тому, що вона об’єднала різнопланових фахівців — економістів та юристів, що дозволяє багатоаспектно підійти до вирішення тої чи іншої наукової проблеми.

Визнанням вагомості результатів роботи кафедри є і те, що у 2013 році Міністерством освіти і науки, молоді та України було затверджено фінансування проведення наукових досліджень на тему «Економічна злочинність в Україні: форми, прояви та способи попередження» за рахунок коштів Державного бюджету України. Також у 2014-2015 роках науковці кафедри працювали над виконанням госпрозрахункової теми «Діагностування стану фінансово-економічної безпеки підприємства».

У 2017 році відповідно до вимог часу назву кафедри змінено на «Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань» та відкрито бакалаврат і магістратуру зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньої програми «Економічна безпека та фінансові розслідування»

У 2021 назву кафедри було змінено на «Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності».


Професорсько-викладацький склад

Метельський Ігор Дмитрович

в.о. завідувача кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук

      ORCID ID

     ResearcherID

     Google scholar

   Народився 10 жовтня 1992 року, освіта вища. У 2014 році з відзнакою закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю “Правознавство”. 2 липня 2020 року за результатами прилюдного захисту виконаної ним дисертації на тему „Працівник правоохоронного органу як учасник кримінально-правових відносин” рішенням спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса йому було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Під час наукової роботи опублікував більше 40 наукових праць.

      Коло наукових інтересів: кримінальне право, службова злочинність, правоохоронна діяльність.

     Електронна адресаmdigor@ukr.net

     Життєве кредо: Ducunt volentem fata, nolentem trahunt!


Москалюк Надія Богданівна

професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, професор

ORCID ID

Publons

Google scholar

Scopus

Народилась 4 квітня 1981 року, освіта вища. У 2003 році закінчила Юридичний інститут ТАНГу за спеціальністю “Правознавство”, а у 2004 р. з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю “Інтелектуальна власність”.

5 липня 2011 року за результатами прилюдного захисту виконаної нею дисертації на тему „Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин” рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва НАПрН України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

3 квітня 2014 року Рішенням Атестаційної колегії (протокол № 3/02-Д) Міністерства освіти і науки України їй було присвоєно вчене звання доцента.

6 травня 2021 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою "Теоретичні та практичні проблеми права державної власності та його реалізації"

Під час наукової роботи опублікувала більше 100 наукових праць.

Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності на новітні об’єкти інтелектуальної діяльності, правові основи економічної безпеки

Електронна адреса: moscaluc_nadiya@ukr.net

Життєве кредо: "Я ВІРЮ У ТРИ ГРАНДІОЗНИХ ЗАКОНИ ЩАСТЯ В ЖИТТІ:

  1. ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ.
  2. ТРЕБА КОГОСЬ ЛЮБИТИ.
  3. ТРЕБА НА ЩОСЬ СПОДІВАТИСЯ."


Вівчар Оксана Іванівна

професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Української технологічної академії

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

   Scopus

     У 2006 році закінчила Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя та отримала диплом магістра з відзнакою “Менеджмент організацій”.

     У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 58. 052. 05 на тему: “Інноваційно–логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

     У 2018 році успішно захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 58. 052. 05 на тему: “Управління соціогуманітарною компонентою економічної безпеки підприємства” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

     Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

     З 2012 р. – старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету;

     З 2013-2018 р. – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету перейменованої з 28.08.2014 р. на кафедру фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, а з 14.03.2017 р. на кафедру економічної безпеки та фінансових розслідувань.

     З 27.12.2018 р. – дотепер – професор кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань.

     Рішенням атестаційної колегії від 16 грудня 2019 р. № 1415 Міністерства освіти та науки України їй було присвоєно вчене звання професора.

     Рішенням Академії економічних наук України 12 травня 2017 р. № 401 була обрана членом-кореспондентом зі спеціальності “Менеджмент” (м. Київ). Рішенням Академії економічних наук України 28 травня 2018 р. № 1002 була обрана академіком зі спеціальності “Менеджмент” (м. Харків).

     У 2018 році призначена керівником Центру міжнародної безпеки та співробітництва Тернопільського національного економічного університету (27. 08. 2018 р. № 537).

     У науковому доробку понад 150 наукових праць, з яких 65 робіт опубліковано у провідних фахових виданнях в тому статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, депозитаріїв та пошукових систем, 1 депоновану наукову роботу, а також 9 монографій у тому числі 1 одноосібну, 25 навчально-методичних праць.

     Нагороджена: Почесною грамотою від Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики (2016 р.); Подякою за участь у проведенні ХІІ Всеукраїнської акції “Серце до серця” (м. Тернопіль, 2017 р.); Дипломом в номінації “Науковець року 2017” під час урочистої церемонії нагородження з нагоди святкування 20-річчя юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету “NATUS VINCERE” (2017 р.); Міжнародним Орденом Королеви Анни “Честь Вітчизни” у рамках урочистої церемонії міжнародної організації АСАМБЛЕЇ ДІЛОВИХ КІЛ (м. Київ, 2017 р.); Міжнародною нагородою Святої Софії рішенням Експертної Ради Міжнародної іміджевої програми “Лідери ХХІ століття” (м. Київ, 2018 р.); Подякою від дирекції Благодійного фонду “Частинка добра” (м. Тернопіль, 2018 р.); Почесною грамотою від Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики (2019 р.).

           Коло наукових інтересів: безпека бізнесу, оцінка вартості майна та бізнесу, безпека економічних агентів, екосистейт, соціогуманітарна компонента економічної безпеки підприємств.

     Електронна адреса: о.vivchar84@gmail.com

     Життєве кредо: «ПЕРЕМОГА ЛЮБИТЬ ПІДГОТОВКУ, ОСКІЛЬКИ ПЕРЕМАГАЄ ТОЙ, ХТО ІДЕ»


Васильчишин Олександра Богданівна

професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, доктор економічних наук, професор

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

   Scopus

     Народилася у м. Тернопіль. У 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства з відзнакою за спеціальністю «Облік у кредитних установах».

     У травні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему: «Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні» у спеціалізованій вченій раді К 58.082.03 Тернопільської академії народного господарства.

     У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему «Фінансова безпека банківської системи України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01.

     Із липня 2004 року Васильчишин Олександра Богданівна працювала старшим викладачем кафедри банківської справи, а з вересня 2006 року – доцентом кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету.

     Із лютого 2019 року працює професором кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ, із вересня 2020 року в.о. завідуючою кафедри кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності, а на сьогоднішній день професором кафедри безпеки та правоохоронної діяльності юридичного факультету Західноукраїнського національного університету.

     У науковому доробку понад 100 науково-методичних праць, з яких 9 монографій, 53 статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що індексуються в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFacto, Scopus тощо.

     Проходила стажування за кордоном в США (Південно-східний університет Нова, м. Форт-Лодердейл, штат Флорида), Естонії (DKLex Academy, м. Таллін), Франції (Університеті Гренобль-Альпи м. Гренобь), Австрії (ОБСЄ та ООН, м. Відень), Грузії (Тбіліський національний університет, м. Тбілісі), Фінляндії (Західно-фінляндський коледж м. Гуйттінен), Польщі (Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW м. Варшава),    співпрацювала з Міжнародною академією лізингу та Всеукраїнською асоціацією лізингу «Укрлізинг» м. Київ, брала активну участь в «Проекті розвитку лізингу» (USAID).

     Коло наукових інтересів: фінансово-економічна безпека, протидія та розслідування фінансових злочинів, форензік, політика AML.

     Електронна пошта: o.vasylchyshyn@wunu.edu.ua 

     Життєве кредо: «У БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ ЗАЛИШАТИСЯ ЛЮДИНОЮ».


Будник Людмила Андріївна

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

     Народилася 14 січня 1970 року в м. Тернопіль. У 1991 році закінчила з відзнакою Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

     З 1991 по1994 роки навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства. У 1995 році захистила дисертаційну роботу на тему «Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в умовах АРМ» за спеціальністю 08.06.04. - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

     17.10. 2002 року Будник Л.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту.

     З 15 грудня 1994 року по 31 серпня 2019 працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри аудиту, яку було реорганізовано в кафедру економічної експертизи та аудиту бізнесу.

     З вересня 2019 року - доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань.

     Автор та співавтор 135 наукових та навчально-методичних праць.

     Коло наукових інтересів: економічна експертиза правопорушень у сфері економіки підприємств, облік і контроль в системі фінансової безпеки.

     Електронна пошта: lydabydnik@gmail.com

     Життєве кредо: «ВИ ОТРИМУЄТЕ ВІД ЖИТТЯ ЛИШЕ ТЕ, ЩО НАВАЖУЄТЕСЯ ПОПРОСИТИ. НЕ БІЙТЕСЯ ПІДВИЩУВАТИ ПЛАНКУ».

 


Карапетян Ольга Михайлівна

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

 

    Карапетян Ольга Михайлівна 1979 року народження, українка. освіта вища.

     Закінчила у 2003 р. Тернопільську академію народного господарства та здобула повну вищу освіту за спеціальністю 8.050104 «Фінанси», і отримаала кваліфікацію магістра з фінансів.

     З жовтня 2003 р. працювала на посаді викладача-стажиста кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.

     З листопада 2009 року зарахована в аспірантурубез відриву від виробництва Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.08 – «гроші, фінанси і кредит».

     З вересня 2005 року – по 2011 р. працювала на посаді викладача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.

     З 1 вересня 2013 р. переведена на посаду доцента кафедри фінансів.

     З 1 вересня 2015 р. перебуває на посаді доцента кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету ТНЕУ.

     У травні 2008 р. пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Використання інноваційних методів в навчальному процесі».

     10 лютого 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зовнішній державний борг: механізм управління та боргова стратегія України» за спеціальністю 08.00.08– «гроші, фінанси і кредит» у спеціалізованій вченій раді Д58.082.03 Тернопільського національного економічного університету. На підставі рішення Атестаційної колегії від 26.09.2012 р. Карапетян Ользі Михайлівні видано диплом кандидата економічних наук (ДК № 007983).

     22 грудня 2014 р. рішенням Атестаційної колегії (протокол №8/02-Д) присвоєно вчене звання доцента.

     Коло наукових інтересів: фінансова безпека держави, боргова складова фінансової безпеки, управління борговими зобов’язаннями держави, боргова політика.

     Електронна адреса: art_lina02@yahoo.com

     Життєве кредо:  «ЗАВЖДИ ВЧИТИСЯ НОВОМУ ТА БУТИ ВДЯЧНИМ ЗА УРОКИ, ЯКІ НАДАЄ НАМ ЖИТТЯ» 


Колесніков Андрій Павлович

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

     Народився 30 серпня 1981 року в смт. Іванків Київської обл.

     В період 1987-1989 рр. навчався в середній школі №1 смт. Іванків. У 1990 році з батьками переїхав до м. Тернопіль, де продовжив навчання у середній загальноосвітній І-ІІІ ступенів школі №27.

     У 1998 році вступив до Тернопільської академії народного господарства, згодом Тернопільського державного економічного університету, який закінчив у 2003 році та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю “Управління трудовими ресурсами”.

     У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади розроблення системи підготовки виробництва нової продукції на підприємствах машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

     З 2007 року викладач (з 2010 – доцент) кафедри економіки підприємств і корпорацій ТНЕУ.

     З 2014 року доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності ТНЕУ.

     У 2017 році присвоєно вчене звання доцента.

     Автор та співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 1 навчального посібника та 3 монографій.

     Коло наукових інтересів: функціонування і безпека підприємств, новітні засади безпекології, інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності

     Електронна адреса: kole.ua@gmail.com

     Життєве кредо: "СЬОГОДНІ НАМАГАЮСЯ БУТИ КРАЩИМ НІЖ БУВ УЧОРА".


Мельник Іван Микитович

викладач кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

   

     Мельник Іван Микитович, 16.09.1954 р.н., уродженець с. Рославка, Кременецького району, Тернопільської області.

     Освіта вища, в 1982 році закінчив Чернівецький державний університет по спеціальності викладач історії та правознавства.

     В даний час пенсіонер органів внутрішніх справ України, старший викладач   кафедри права Тернопільської філії Університету «Україна».

     З 2008 року до 2016 року працював у службі безпеки ПриватБанку, займався внутрішньою та кадровою безпекою, перевіркою на поліграфі (детекторі брехні) кандидатів на роботу та працівників.

     З 2005 року до 2008 року перебував на державній службі на посаді завідувача юридичним сектором управління державної служби Головдержслужби України в Тернопільській області.

     В 2005 році звільнився з органів внутрішніх справ з посади заступника начальника управління по роботі з персоналом УМВСУ в Тернопільській області у званні полковник поліції. Службу в поліції проходив з 1982 року на посадах середнього та страшого начальницького складу оперативно – слідчих та кадрових підрозділів, першого заступника начальника Козівського та Бережанського РВ УМВСУ, старшого інспектора з особливих доручень управління кадрів обласного управління поліції, займався підбором, оформленням, навчанням, бойовою та службовою підготовкою а також адаптацією кандидатів та працівників поліції.

     З 2019 року викладач кафедри кримінального права та поцесу

     З 2021 року викладач кафедри безпеки та правоохоронної діяльності

     Коло наукових інтересів: тактико-спеціальна, вогнева та фізична підготовка правоохоронців

     Електронна адреса: ivanmelnik420@gmail.com

     Життєве кредо: "НІХТО КРІМ НАС".


Муравська Юлія Євгенівна

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

     Народилася 26 квітня 1984 року в м. Тернопіль. Громадянка України.

     Освіта вища. У 2006 році закінчила Тернопільський державний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і отримала диплом за кваліфікацією «Менеджер – економіст» з відзнакою.

     У 2006 році закінчила Тернопільський державний економічний університет за напрямом підготовки «Право»/спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію бакалавра з права.

     10.10.2012 р. успішно захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні» у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», м.Київ (підтверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 53 від 25.01.2013 р.)

     Вересень 2004 р. та вересень 2005 р. - стипендіат Школи польського та європейського права Ягеллонського університету, м.Краків (Польща).

     З вересня 2014 р. по червень 2015 р. - стипендіат програми Л. Кіркланда в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в м.Люблін (Польща). Тема дослідження: “Промислове шпигунство”.

     Володію мовами: українська рідна; польська, англійська, російська вільно; італійська зі словником.

     Трудова діяльність:

     з вересня 2001 по червень 2006 р. – студентка Тернопільського державного економічного університету,

     з вересня 2006 р. по вересень 2007 р. – фінансовий менеджер ПП «Сантехсервіс - Є»,

     з 04.09.2007 р. по 30.08.2013 р. – викладач Тернопільського комерційного інституту,

     з 09.11.09 р. по 02.07.10 р. – викладач кафедри менеджменту ТНЕУ (за сумісництвом),

     з 02.09.2013 р. – старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки ТНЕУ,

     з 01.09.2014 р. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність, трансфер технологій, ліцензування та патентування, оцінка майнових прав інтелектуальної власності, фінансово-економічна безпека підприємтва, забезпечення надійності персоналу.

     Електронна адреса: yakubivskay@gmail.com

     Життєве кредо: "ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ".


Олійничук Роман Петрович

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент

     ORCID ID

     ResearcherID

     Google scholar


Сліпченко Тетяна Олександрівна

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

     Сліпченко Тетяна Олександрівна, 10 жовтня 1979 року народження, освіта вища.

     У 2000 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства, за спеціальністю «Банківська справа».

     В березні 2009 року закінчила аспірантуру ТНЕУ за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», в травні 2011 року успішно захистила дисертаційну роботу на тему: «Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки» на спеціалізованій вченій раді Д 26.176.01 Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01. «Економічна теорія та історія економічної думки».

     В 2018 р. здобула кваліфікацію магістра з права.

     В Тернопільському національному університеті працює з 2000 року.

     З 2018 року -  старший викладач кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань.

     Сліпченко Т. О. вміло поєднує навчальну та методичну роботу з науковою. Загальна кількість праць Сліпченко Т. О. – 47, з них більша половина статтей - у фахових виданнях України.

     Коло наукових  інтересів: інтелектуальна власність, тіньова економіка та економічна безпека

     Електронна пошта: svitan2@gmail.com

     Життєве кредо: «ЖОДНЕ БАЖАННЯ НЕ ДАЄТЬСЯ ТОБІ ОКРЕМО ВІД СИЛИ, ЗДАТНОЇ ЙОГО ЗДІЙСНИТИ»


Фаріон-Мельник Антоніна Іванівна

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

   Scopus

     Народилася 17 листопада 1985 року,  українка, освіта вища.

     У 2002 році з відзнакою закінчила середню загальноосвітню школу I-III ступенів №6 імені Н. Яремчука, м.Теропіль.

     У 2007 році з відзнакою закінчила Тернопільський національний економічний університет де отримала диплом магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка»  та  диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит».

     За період навчання в цільовій аспірантурі ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана» в період з 2008 року по 2012 рік підготувала дисертаційну роботу на тему « Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі України та шляхи її реалізації», за напрямом 08.00.09 – «бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), яку успішно захищено у 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Київському національному економічному університету ім. Вадима Гетьмана». Кандидат економічних наук з 29.03.2012р. (диплом ДК № 005776 від 29 березня 2012р.).

     З 2010 року викладач  кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері, з 2016 року доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг ТНЕУ. З 2017 року доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань.

     У 2016 р. взяла участь у стажуванні в рамках підвищення кваліфікації для викладачів вищих навчальних закладів під назвою «Публікаційна та проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики» організованою Празьким інститутом підвищення кваліфікації в м. Прага, Чеська республіка.

     У 2014р. на XII Всеукраїнській щорічній конференції ВНЗУ в рамках програми «Корпорація Парус – для навчальних закладів України» нагороджена дипломом « Найкраща методична розробка».

     Автор та співавтор 80 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 1 навчального посібника, 2 монографій, 6 методичних праць та рекомендацій.

     Коло наукових інтересів: організаційно правові аспекти врегулювання фінансових спорів, фінансова безпека

     Електронна адреса: secretmail_antonina@ukr.net

     Життєве кредо: «ЛЮБОВ І РОБОТА Є НАРІЖНИМИ КАМЕНЯМИ НАШОЇ ЛЮДЯНОСТІ»


Канюка Валерій Євгенович

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук

ORCID ID Google scholar


Ронська Ольга Григорівна

доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат економічних наук, доцент

     ORCID ID

     ResearcherID

     Google scholar

     Ронська Ольга Григорівна, народилася 4 січня 1984 року, м. Тернопіль, освіта вища.

     У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала диплом з відзнакою  за напрямом підготовки « Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту.

     У 2005 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала диплом та присвоєно кваліфікацію магістр з обліку і аудиту, спеціалізація «Ревізія і контроль».

     З 2005 року працювала на посаді стажиста-дослідника кафедри обліку, ревізії та аудиту;

     З 2010 по 2014 рр навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва;

     В 2014 році прийнята на посаду викладача кафедри аудиту, ревізії та контролінгу;

     У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Облік та аналіз витрат на охорону праці та техніку безпеки персоналу підприємств ” за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) в Тернопільському національному економічному університеті.

     З 2016 року – доцент кафедри економіки та обліку господарської діяльності, НННІЕМ, де тимчасово перебувала на посаді в.о завідувача кафедри ЕОГД, ТНЕУ.

     З вересня 2018 року – доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань.

     Коло наукових інтересів: економічна безпека; правові та нормативні основи забезпечення економічної безпеки; обліково-інформаційне забезпечення формування економічної безпеки.

     Електронна адреса: rov2701@ukr.net

     Життєве кредо: «Я ЦЬОГО ХОЧУ, ЗНАЧИТЬ ЦЕ БУДЕ!»

 


Аспіранти